Numa Bikes Sint-Truidersteenweg 125 - 3500 Hasselt - 0475 60 12 56

Reglement

Wedstrijdreglement

Art. 1: Wie organiseert de wedstrijd?

NumaBikes com v, St Truidersteenweg 125, 3500 Hasselt, 0475-60.12.56 organiseert deze wedstrijd. Meedoen aan de wedstrijd op de website www.numabikes.be is volledig gratis en zonder aankoopverplichting. Neem je deel? Dan verklaar je je akkoord met dit wedstrijdreglement.

Art. 2: Wie kan er winnen?

Iedereen die minstens 18 jaar is en zijn naam, adres en e-mail registreert op onze website www.numabikes.be. Deelnemers kunnen zich maar één keer registreren. Deze wedstrijd is enkel voor mensen die in België wonen of gevestigd zijn. Deze wedstrijd kan niet beschouwd worden als een kansspel in de zin van artikel 2, 1° van de Belgische Wet van 7 mei 1999 op kansspelen, kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. De organisatie kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel disfunctioneren van de wijze van deelname aan de wedstrijd, zelfs als die te wijten is aan het internet of de mailbrowser. Deelnemers maken in dat geval geen enkele aanspraak op een tegemoetkoming.

Art. 3: Wie wint er?

Na elke actie wordt een winnaar geloot uit alle geregistreerde deelnemers. De bekendmaking van de winnaar vindt plaats in de loop van de maand die volgt op de actie. De winnaar zal persoonlijk per e-mail op de hoogte worden gebracht. Hij/zij is bovendien verplicht om een foto te laten nemen met de winnende fiets die in bepaalde media zal worden gepubliceerd.

NumaBikes com v is de ontvanger van de persoonlijke informatie die de deelnemers op de website registreren. De winnende deelnemers geven de toestemming aan de organisatie om deze informatie voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf het einde van deze wedstrijd te gebruiken voor reclame- of promotiedoeleinden gekoppeld aan deze wedstrijd, zonder dat dit de winnaars het recht geeft op een schadevergoeding of enig voordeel voor de toekenning van hun prijs.

De deelnemers verbinden zich er ook toe om correcte informatie te verstrekken. Op elk moment zijn de deelnemers verantwoordelijk voor de correctheid van de informatie die ze de organiserende maatschappij hebben verstrekt. Er kan geen discussie bestaan over de natuur of waarde van de gewonnen prijs. De gewonnen prijs kan op geen enkele manier ingewisseld worden in natura of cash.

Art. 4: Ben ik verplicht persoonlijke gegevens in te voeren?

De persoonlijke informatie van de deelnemers aan deze wedstrijd wordt elektronisch verwerkt. Deze informatie omvat de naam, de voornaam en het e-mailadres. De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers of n.a.v. van hun deelname, vallen onder de toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Art 5: Toewijzing van rechten

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij overmacht buiten haar toedoen.

De organisatie kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van stakingen of vertragingen in de service die de toewijzing doorstuurt en die zouden inhouden dat de winnaar niet ten volle kan profiteren van zijn winst.

Deelnemen aan de wedstrijd en de aanvaarding van de prijs, impliceren de aanvaarding zonder beperking of voorbehoud van dit wedstrijdreglement en de resultaten.

Elk geschil met betrekking tot de wedstrijd moet per aangetekende brief overgemaakt worden aan NumaBikes, St Truidersteenweg 125, 3500 Hasselt binnen één (1) maand na de trekking van de winnaar. Na deze tijd wordt elke claim beschouwd als ongeldig en onbestaand.

Elk geschil dat niet in der minne kan worden geregeld door de organiserende maatschappij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Hasseltse rechtbanken. De wet van toepassing op dit wedstrijdreglement is de Belgische wet.

Iedere annulering op een beding of een deel van een clausule zal niet leiden tot de nietigheid van dit wedstrijdreglement en andere clausules of bepalingen zullen van kracht, toepasbaar en uitvoerbaar blijven ten opzichte van de deelnemers.

De organisator
Marc Broux
0475 60 12 56